logo astina dental

Tandartspraktijk - Zoetermeer - Den Haag


Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Astina Dental: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Astina Dental gevestigd aan de Parallelweg 19, 2525 NB in Den Haag. b. Patiënt: de persoon met wie Astina Dental een behandelingsovereenkomst aangaat; c. Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Astina Dental en de patiënt. Bij het invullen en ondertekenen van de Inschrijfformulier van het praktijk door de patiënt of dienst wettelijke vertegenwoordiger is de overeenkomst gesloten.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en behandelingsovereenkomst tussen . Astina Dental en de patiënt waarop Astina Dental deze algemene voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden , blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Astina Dental en de patiënt zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Kostenbegroting

3.1 De in een kostenbegroting opgenomen prijzen zijn in euro’s (en inclusief BTW).
3.2 De patiënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Astina Dental opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop . Astina Dental haar kostenbegroting baseert.
3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de kostenbegroting opgenomen aanbod, is Astina Dental daaraan niet gebonden. De behandelingsovereenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een kostenbegroting geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.5 . Astina Dental heeft het recht onder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4 Verplichtingen van de patiënt

4.1 De patiënt is verplicht het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
4.2 De patiënt dient Astina Dental alle inlichtingen te geven die zij nodig heeft om haar werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
4.3 De patiënt dient zicht te onthouden van gedragingen welke het voor Astina Dental onmogelijk maakt de behandelingsovereenkomst naar behoren uit te voeren.
4.4 De patiënt wordt geacht bekend te zijn met de polisvoorwaarden van de door hem/haar afgesloten tandheelkundige verzekering. Astina Dental kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voorkosten van uitgevoerde, maar niet voor vergoeding in aanmerking komende behandelingen. Waar voorafgaand aan de behandelingen een machtiging moet worden aangevraagd, dient het initiatief daarvoor uit te gaan van de patiënt. Desgewenst kan de patiënt een kostenbegroting van de behandeling krijgen van Astina Dental.
4.5 Het is de patiënt verboden in het praktijk te roken.

Artikel 5 Wijziging van de gegevens van de patiënt

Wijzigingen van adres, verzekering en medische gegevens dient de patiënt tijdig bij Astina Dental te melden. Incassokosten die ontstaan door het niet tijdig doorgeven van een juiste adres zijn voor de rekening van de patiënt.

Artikel 6 Wijziging van de behandelingsovereenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de behandelingsovereenkomst blijk dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de behandelingsovereenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandelingsovereenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de behandelingsovereenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Astina Dental de patiënt hierover van tevoren inlichten.

Artikel 7 Annulering

Afspraken dienen –indien noodzakelijk- uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Astina Dental zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen wanneer geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.

Artikel 8 Betaling

8.1 Astina Dental werkt in beginsel tegen contante betaling.
8.2 Astina Dental is niet verplicht de factuur van de patiënt ter declaratie aan te bieden bij de verzekeringsmaatschappij van de patiënt.
8.3 Indien betaling op rekening plaatsvindt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Astina Dental aan te geven wijze in de valuta waar in is gedeclareerd.
8.4 Indien de patiënt minderjarig is, zij de ouders dan wel de voogd verantwoordelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag.
8.5 Vragen over in rekening gebrachte tarieven dient de patiënt binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk tot Astina Dental te richten ter attentie van de praktijkmanager.
8.6 Indien het factuurbedrag of een deel daarvan om welke reden dan ook niet bij de verzekeringmaatschappij kan worden gedeclareerd, zal het gehele dan wel het resterende bedrag aan de patiënt in rekening worden gebracht.
8.7 Indien de patiënt in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de patiënt in verzuim. De patiënt is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de patiënt na een herinnering en aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen:
a. kan Astina Dental de vordering uit handen geven, in welke geval de patiënt naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten; b. zullen de gegevens van de patiënt worden opgenomen in een databestand van dubieuze debiteuren.
8.8 Indien de patiënt een betalingsachterstand heeft, is Astina Dental gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en /of de aard van de behandeling zich hiertegen verzetten.

Artikel 9 Klachten

Alle klachten of onvolkomenheden (betreft behandeling of rond de behandeling) dienen binnen 2 weken schriftelijk kenbaar te worden gemaakt in het Nederlandse taal aan de behandelende arts of de praktijkmanager.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Astina Dental is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de patiënt. Astina Dental adviseert de patiënt dan ook om zijn eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Astina Dental is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de behandelingsovereenkomst van de patiënt heeft verkregen.
11.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Astina Dental gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Astina Dental zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Astina Dental niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1 Astina Dental behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarde te wijzigen. Astina Dental zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.
12.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.3 Op elke behandelingsovereenkomst tussen Astina Dental en de patiënt is Nederlands recht van toepassing.

Download PDF

Praktijk Zoetermeer

Oosterheemplein 1
2721NA Zoetermeer
Tel.: 079-7600052
Openingstijden:
Op afspraak.

Praktijk Den Haag

Parallelweg 19
2525 NB Den Haag
Tel.: 070-7071288
Mob.: 06-22709389
Openingstijden:
Op afspraak.

Tandartspraktijk Den Haag

Email: